Ochrona danych osobowych

Image

1. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych (dalej: „RODO”) to Jaroslav Král z siedzibą pod adresem Loučky 151, 742 35 Odry, Republika Czeska (dalej: „administrator”).< /li>
 2. Dane kontaktowe administratora to Loučky 151, 742 35 Odry, Czechy, +420 602 739 508
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacji umowy pomiędzy Tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności na przesyłanie wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja po stronie administratora,< /li>
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

4. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz wykonywania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).</ li>
 • przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:
 • uczestniczące w dostarczaniu towarów/usług i dokonywaniu płatności na podstawie umowy,
 • uczestniczące w zapewnianiu funkcjonowania usług,
 • zapewniające usługi marketingowe.
 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza UE) ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych/usług w chmurze.

6. Twoje prawa.

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO,
 • masz prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
 • masz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na piśmie lub drogą elektroniczną na adres lub adres e-mail administratora podanego w art. III niniejszych warunków.
 1. Ponadto masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że naruszono twoje prawo do ochrony danych osobowych.

7. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia magazynów danych i magazynów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności ochrony antywirusowej.
 3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp tylko upoważnione przez niego osoby.

VIII. Cookies

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie określonych części witryny i zachowanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy korzystanie z naszych stron internetowych. W ten sposób nie trzeba wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszych stron, a na przykład przedmioty pozostaną w koszyku zakupowym, dopóki nie zostaną opłacone. Te pliki cookie możemy umieszczać bez Twojej zgody.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie za pomocą formularza zamówienia internetowego, potwierdzasz, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając zgodę za pomocą formularza internetowego. Zaznaczenie zgody oznacza, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Administrator ma prawo zmienić te warunki. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej lub prześle nową wersję tych warunków na adres e-mail, który podałeś/łaś administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie w dniu 1. 5. 2023.